Siirry sisältöön

Den finländska vetenskapspanelen för skogsbioekonomi

Den finländska vetenskapspanelen för skogsbioekonomi erbjuder oberoende och multidisciplinär forskningsinformation om hållbart och mångsidigt nyttjande av Finlands skogar. Panelen stärker kunskapsbasen för beslutsfattande och stöder utveckling av innovationer inom skogssektorn.

Vad är den vetenskapspanelen för skogsbioekonomi?

Vetenskapspanelen för skogsbioekonomi är ett tvärvetenskaplig och oberoende expertorgan. Dess uppgift är att tillhandahålla forskningsinformation för att stöda politiskt beslutsfattande gällande skogsanvändning och styrning av forskning, utveckling och innovationsverksamhet. Panelens behandlar frågor om skogen utgående från skogarnas hållbara värdekedja, det vill säga ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet inom skogsanvändning.

Vetenskapspanelen har utsetts av jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet. Dess mandatperiod är 1 januari 2023–31 december 2026.

Hur fungerar panelen?

Panelen stöder beredning av beslut och politiskt beslutsfattande genom att samla forskningsrön om skogsbioekonomi. Förutom beslutsfattande stöder denna information också ökning av skogens förädlingsvärde, såsom utveckling av trä och biomassabaserade produkter och skogsbaserade ekosystemtjänster.

Panelen utarbetar utlåtanden gällande lagstiftningsinitiativ, strategier och policyprogram rörande skog och skogsbruk. Vid behov kompletterar panelen sin kunskapsbas genom att konsultera olika intressenter och internationella experter inom ämnet.

Varför behöver skogsbioekonomi en panel?

75 procent av Finlands yta är skog, och dessa innehåller totalt 2,5 miljarder kubikmeter trä. Skogarna spelar en nyckelroll för att uppfylla klimatmål, ekonomiska mål och mångfaldsmål. Skogarna binder kol, är centrala för biologisk mångfald, tillhandahåller råvaror till industrin och producerar mångsidiga ekosystemtjänster.

Det är viktigt att de mål som sätts för nyttjande och skydd av skog baseras på vetenskapliga forskningsrön. Vetenskapspanelen för skogsbrukets bioekonomi har till uppgift att stöda politiskt beslutsfattande gällande skogar utifrån skogens ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarhet. Panelen sammanställer information och tar fram scenarier gällande bland annat skogsutvecklingsprognoser, träbaserade produktinnovationer och deras mervärde, skogssektorns klimat- och mångfaldseffekter samt skogsbrukets acceptans.

Panelmedlemmar:

Ordföranden:

Överdirektör Antti Asikainen, Naturresursinstitutet
antti.asikainen@luke.fi, tel. 0295 323 250

Enhetchef Riikka Paloniemi, Finlands miljöcentral
riikka.paloniemi@syke.fi, tel. 0295 251 493

Professor Markku Karjalainen, Tammerfors universitetet
markku.karjalainen@tuni.fi, tel. 040 583 2127

Andra medlemmar:

professor Jari Liski, Meteorologiska institutet

universitetslektor Marileena Mäkelä, Jyväskylä universtitet

professor Timo Muotka, Oulu universitet

universitetslektor Leena Suopajärvi, Lapplands universitet

forskningsprofessor Tekla Tammelin, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

dekan Ritva Toivonen, Helsingfors universitet

forskningsprofessor Liisa Tyrväinen, Naturresursinstitutet

professor Esa Vakkilainen, LUT-universitet

professor Jari Vauhkonen, Östra Finlands universitet

professor Pasi Virta, Åbo universitet

professor Monika Österberg, Aalto-universitet